Ellas assistans

Höjd beredskap

By mars 17, 2020 juli 20th, 2021 No Comments

Beredskapsplan vid smitta av Covid -19                                       

All personal får vid anställningstillfället information om våra basala hygienrutiner samt socialstyrelsens föreskrifter kring basala hygien i vård och omsorg. Noggrann handhygien förebygger smittspridning bland både brukaren och dess personal. Detta är extra viktigt för personal som jobbar med vård, förskolor samt dagliga verksamheter där många personer cirkulerar.

All personal ska återigen genomgå en webbutbildning i basala hygienrutinen under mars 2020 via https://vardgivarguiden.se/e-utbildning.

Under nya omständigheter och förhöjd risk för smittning av covid-19 följer Ellas Assistans AB internt skapade Rutiner för smitta och olika risker vilka syftar på att minimera spridning av viruset bland personal och brukare.

Telefonkontakt med brukare sker dagligen för att kontrollera mående samt att kontrollera att personalen följer basala hygienrutinerna. Reserver med nödvändig skyddsutrustning finns på företaget.

Extra försiktighetsåtgärder när handspritsbristen fortfarande råder: handtvätt i minst 30 sekunder direkt när personal kommer innanför dörren hos kund. Handskar på, även vid hantering av mat. Innan personal går ut genom dörren hos kund, tvättas händerna igen i minst 30 sekunder.

När Ellas assistans AB får uppdaterad information och/eller nya riktlinjer från kommun och/eller landsting, delar vi ut dem till hela personalstyrkan. Vi följer respektive kommunens eller landstingets egna rutiner för det nya uppkomna viruset covid- 19.

På övergripande nivå kommer Ellas Assistans AB också att agera enligt vår interna Rutin kris och katastrofberedskap i fall nödvändiga samhällsfunktioner slås ut på grund av epidemin eller nödläge meddelas i landet.

Ellas Assistans AB:s kundansvarig har uppgiften för att kontinuerligt gå genom dessa rutiner och information med befintliga och nya medarbetare för att förbygga risk för spridning.

Om Ellas Assistans AB får kännedom om att en av våra befintliga kunder bär på viruset, kontaktar kundansvarige sjukvården för att ge information till landstinget enligt vår Rutin för när kund blir svårt sjuk eller vid akut sjukdom. Vi tar även kontakt med den personal som har arbetat hos den berörde för att som ett första steg begränsa spridning till ytterligare andra medarbetare samt brukare.

Ellas Assistans AB:s enhetschef och samordnare har ett övergripande ansvar över flera kunder och kan på så sätt samordna assistenter mellan kunder för att på så sätt säkerställa assistans för alla brukare även om större delen av assistansgrupp smittas av covid-19. I händelse av omfattande smittspridning bland ordinarie personal tillämpas Rutinen för beredskap att utföra tjänster vid ordinarie personals frånvaro.

All personal, förutom föräldrar som arbetar med barn/unga under 18 år, lämnar in utdrag ur polismyndighetens belastningsregister och kan på så sätt placeras hos flera brukare, även barn, vid personalbrist i händelse av sjukdom. Vår vikariepool och dess tillgänglighet hålls uppdaterad löpande för att täcka akuta behov i personalstyrka.

Ellas Assistans AB har som rutin att följa noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd om hur man skyddar sig och andra från smittspridning. Detta ansvar gäller alla yrkeskategorier på Ellas assistans AB som kundansvarig, enhetschef, arbetsledare samt assistenter. Företagsledning håller våra anställda uppdaterade, uppdatering av situationens utveckling och uppkomst av eventuella nya rekommendationer eller råd sker dagligen.

Ellas Assistans AB förstår möjliga förödande konsekvenserna av covid-19 hos insjuknande brukare som tillhör riskgruppen, och sitt ansvar för att förhindra smittspridning av viruset från företagssida.

Verksamhetschef

Ghaeth Karkhy